Kako jednostavno započeti
partnerstvo sa nama

POSTUPAK MEDIJACIJE

Kako pokrenuti postupak?


Mirno rešavanje sporova je postupak koji se može pokrenuti u svakom trenutku, nezavisno da li je sudski postupak u toku ili ne, i može ga incirati bilo koja strana u postupku.

POSTUPAK MEDIJACIJE


Postupak medijacije se može pokrenuti u svakom trenutku, nezavisno da li je sudski postupak u toku ili ne. Može je inicirati bilo koja strana u postupku,može biti predložena od strane sudije, nekog drugog organa, poslodavca itd. Postupak otpočinje nakon što se potpiše Sporazum o pristupanju posredovanju. Obe odn. sve strane u sporu moraju biti saglasne jer je postupak dobrovoljan. O tome ko i na koji način snosi troškove postupka dogovoreno je i navedeno u Sporazumu o pristupanju. Svaka strana može odustati od postupka u svakom trenutku i na taj način obustaviti postupak posredovanja. Ukoliko strane nisu postigle Sporazum u postupku medijacije mogu nastaviti odn.otpočeti postupak pred nadležnim sudom.Medijator


Medijator – posrednik je fizičko lice koje je ovlašćeno za vođenje postupka. Potrebno je da ispunjava zakonom određene uslove kako bi dobio ovlašćenje( dozvolu) za rad Ministarstva pravde.

Medijator nema ulogu sudije niti arbitra, a nema pravo ni da savetuje strane u sporu. Mora biti vešt u sagledavanju problema, činjenica i voditi obe strane u pregovorima ka njihovom zajedničkom interesu. Posrednik je nezavisan i nepristrasan, i takav mora biti tokom celog postupka. Ukoliko se utvrdi da je narušena nepristrasnost, medijacija se može prekinuti i tražiti izuzeće posrednika. Ukoliko medijator zaključi da je postupak necelishodan takođe se može prekinuti medijacija i stranke uputiti na neki drugi način rešavanja. Posrednik vodi računa i o poverljivosti podataka i upućuje strane u sporu da će svi podaci nakon završetka postupka biti uništeni. Ti podaci se ne mogu koristiti u sudskom postupku kao dokaz niti se medijator može pozivati za svedoka.PRIMERI IZ PRAKSE

DETALJNIJE...

MEDIJACIJA U PRAKSI - PRAVNA LICA ...

Medijacija između dva pravna lica

Postupak medijacije se može pokrenuti od strane jednog pravnog lica prema drugom pravnom licu-KAKO?

Primer iz prakse-Dve firme sarađuju duži niz godina i imaju dobru poslovnu saradnju.U nekom trenutku se desilo višemesečno kašnjenje u naplati potraživanja koje nije sporno, tj.druga strana potvrđuje da dugovanje postoji. Pravno lice koje želi da naplati potraživanje neće da pokrene postupak izvršenja niti da pokreće sudski postupak jer hoće da zadrži dobre poslovne odnose, da nastavi saradnju i da se  reši brzo nastala sporna situacija. Rok za rešavanje je 60 dana.

Pravno lice koje potražuje inicira postupak medijacije preko izabranog medijatora tj.posrednika za mirno rešavanje sporova. Medijator mora imati dozvolu za rad  Ministarstva pravde i biti upisan u Imenik posrednika za mirno rešavanje sporova.

Nakon uvođenja u postupak medijatora i upoznavanja sa spornom situacijom, medijator će uputiti Predlog za učestvovanje u medijaciji drugom pravnom licu. Postupak je dobrovoljan a zakonski rok da se drugo pravno lice izjasni je 15 dana od dana dostavljanja predloga.

Ukoliko se druga strana izjasni da hoće da učestvuje u postupku medijacije slede dogovori oko troškova postupka koje mogu  strane u postupku snositi  na jednake delove odn.kako se strane dogovore.Nagrade i naknade za vođenje postupka su određene prema vrednosti spora Pravilnikom o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja.  Potpisuje se Sporazum o pristupanju posredovanju u kom su definisane strane u postupku, predmet spora, vrednost spora i ko i na koji način snosi troškove postupka.

Medijator preduzima pripremne radnje,procenjuje da li će prvobitno voditi individualne sesije ili  zajedničke  i sve druge radnje vezane za konkretan slučaj.

Postavi se više modaliteta isplate određenog dugovanja i održava se  jedna,dve ili po potrebi više individualnih ili zajednčkih sesija na kojima se dogovaraju detalji.Obe strane naprave neki ustupak kako bi došli do zajedničkog interesa. Otpis kamate, otplata u određenom broju  rata......

Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja postaje IZVRŠNA ISPRAVA kada sadrži klauzulu izvršnosti i overene  potpise svih strana u postupka i medijatora  kod javnog beležnika.

Ovakvim Sporazumom se obezbedilo pravno lice koje je iniciralo medijaciju da će biti ispunjene obaveze iz Sporazuma a ukoliko ne budu može pokrenuti izvršenje bez mogućnosti isticanja prigovora suprotne strane.

Ovakve situacije su brojne u privredi i medijacija je odličan mehanizam da se sporovi reše na DOBROVOLJAN, EFIKASAN,POVERLJIV, BRZ I JEFTIN način.

MEDIJACIJA IZMEĐU PRAVNOG I FIZIČKOG LICA - RADNI SPOR

Postupak medijacije se može pokrenuti od strane pravnog lica prema fizičkom licu-KAKO?

Primer iz prakse-Nastao je radni spor između poslodavca i više zaposlenih u jednoj fabrici koja proizvodi delove za motorna vozila.Zaposleni rade po smenama, po potrebi i vikendom a povremeno neki od njih odlaze i na teren u inostranstvo. Godinama nisu dobro obračunate i isplaćene zarade za smenski rad i dnevnice za rad u inostranstvu.

U menadžmentu preduzeća su se često dešavale promene te je konačno došao direktor koji ima volju da reši situaciju sa nezadovoljnim radnicima.

Advokati  zaposlenih i poslodavca  već dve godine vode postupak i nikako da se privede kraju.

Direktor fabrike predlaže da se reši spor medijacijom i inicira pokretanje postupka preko medijatora za koga je čuo od druge fabrike da  se dobro pokazao iz njihovog iskustva. Izabrani medijator ima dozvolu Ministarstva pravde i nalazi se u imeniku ovlašćenih posrednika za mirno rešavanje sporova.

Medijator je obavešten o sporu i šalje Predlog za pristupanje postupku medijacije zaposlenima.Zaposleni imaju rok od 15 dana da se izjasne da li pristaju na postupak medijacije koji je dobrovoljan.

Radnici su se izjasnili da hoće da učestvuju u postupku medijacije sa idejom da se konačno završi taj spor, jer su upućeni da je rok 60 dana. 

Poslodavac se izjasnio da će snositi sve troškove i nagradu koje se tiču postupka medijacije i time pokazao dobru volju i nameru prema radnicima.

Zatim, Sporazum o pristupanju rešavanju spora putem posredovanja potpisuju sve strane u postupku.U njemu su navedeni svi bitni elementi,strane u postupku, opis spora, vrednost spora i da troškove postupka snosi inicijator odn.poslodavac. Medijator obaveštava sud pred kojim se vodi postupak da je pokrenut postupak medijacije i kao dokaz dostavlja pristupni sporazum.Rokovi miruju narednih  60 dana.

Medijator obavlja pripremne radnje, razgovara sa zaposlenima i ovlašćenim licem iz fabrike i procenjuje dalje korake. Utvrđen je glavni dug od po 300 000 rsd , 3500eur i kamata od po 750 000rsd po zaposlenom su vrednost spora(ukupno 10 zaposlenih).

Fabrika razmatra koje su mogućnosti i nudi da se isplati dug u dinarima i eurima u 6 rata a da se kamata otpiše u celosti.Isplata rate  bi išla uz prvi i drugi deo plate.

Zaposleni su smatrali da je ponuda korektna ali da se plate i svi troškovi njihovog advokata a ugovoreno je 15 % od isplaćenog što je otprilike 9000eur.

Zakazana je zajednička sesija na kojoj su bili prisutne sve strane u sporu zajedno sa advokatima.

Predstavnici fabrike su odbijali da prihvate isplatu advokatskih troškova,

u vrednosti od 9000eur. Nakon višesatne rasprave je dogovoreno da se isplati i kamata zaposlenima ali da troškove advokata snose sami.

Sastavljen je Sporazum sa svim dogovorenim elementima i preciznom računicom, i sa klauzulom izvršnosti. Zatim odlaskom kod javnog beležnika i overom potpisa svih strana i medijatora ovaj sporazum je dobio snagu izvršne isprave.

Nakon uspešno završene medijacije posrednik je obavestio sud i ovaj postupak je završen i pred sudom.

Nakon ovakve uspešne medijacije promenila se atmosfera u fabrici, svi su doživeli novog direktora kao konačno zainteresovano lice za svoje zaposlene. Direktor je predložio da se organizuje trodnevno  druženje u jednom od hotela na Zlatiboru u cilju poboljšanja odnosa i radne atmosfere. Posle dosta vremena video se osmeh na licu zaposlenih :)

MEDIJACIJA IZMEĐU DVA FIZIČKA LICA

Postupak medijacije se može pokrenuti od strane fizičkog lica prema drugom fizičkom licu-KAKO?

Primer iz prakse- Otac je ostavio testament u kom je naveo da brat i sestra posle njegove smrti nasleđuju sve po pola.Imovina koja se nasleđuje  sastoji se od dva stana, kuće sa dvorištem u selu u Crnoj Gori i jednog automobila koji je star 15god. marke Toyota.

U jednom stanu koji ima 90 kvadrata na Vračaru živi brat  sa porodicom i dok je otac bio živ živeo je zajedno sa njima. Drugi stan se izdavao za 350eur na Novom Beogradu 45 kvadrata. Kuću u Crnoj Gori su koristili svi porodično jednom godišnje na 7-10 dana. Automobil je koristio pokojni otac.

Sestra traži da se sve proda i podeli novac na pola. Brat se ne slaže jer ne želi da proda stan a smatra i da se brinuo o  ocu poslednjih 10-ak godina te da mu stan pripada. Brat ima troje dece i znači mu i kirija od stana te ne želi da se stan proda jer od polovine tog prodatog stana ne može ništa kapitalno da reši. Smatra da kuća u CG bi bila prodata po jako niskoj ceni a to je jedino što ih drži vezane za mesto odakle su potekli.

Brat predlaže medijaciju da bi se što pre rešila situacija i ne želi da sudija odlučuje već da se njih dvoje  dogovore obzirom da su se uvek dobro slagali i nalazili rešenja.

Brat je izabrao medijatora po preporuci prijatelja. Sestra je prihvatila medijaciju i medijatora.

Uputili su medijatora u celokupnu situaciju potpisali odmah Sporazum o pristupanju posredovanju i dogovorili da snose troškove postupka i nagradu za rad medijatora na jednake delove.

Posrednik tj medijator je zakazao individualne sesije kako bi utvrdio da li su opcije bar približne kod brata i sestre.

Nakon više razgovora približili su se opciji koja bi rešila spornu situaciju.

Sestra je prihvatila da brat sa porodicom ostane u stanu na Vračaru, da stan koji se izdaje pripadne njoj.Kuća u CG  da se prepiše na sestru ali da zajednički učestvuju u održavanju, i da se automobil proda i novac ostane sestri.

Sastavljen je Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja koji sadrži precizno navedene elemente dogovora i  klauzulu izvršnosti .

Zakazan je termin kod javnog beležnika radi overe potpisa strana u postupku i time je Sporazum dobio snagu izvršne isprave.

Spor je rešen za 35 dana tačnije kroz 4 individualne sesije i 2 zajedničke sesije. Brat i sestra su ostali u dobrim odnosima a ušteda u vremenu i novcu je bila velika u odnosu na to da su otišli da rešavaju situaciju preko suda.Pravni okvir


Krovni zakon i podzakonski akti na koje se oslanjaju posrednici u Republici Srbiji su:

  1. Zakon o posredovanju u rešavanju sporova (Sl.glasnik RS , br.55/2014)
  2. Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja (Sl.glasnik RS, br.35/2015)
  3. Etički kodeks posrednika (Sl.glasnik RS, br.146/2014)

U primeni su pored navedenih i više pravilnika koji se tiču obnove licenci posrednika, pravilnici o pohađanju osnovne obuke,o vođenju registra posrednika i veliki broj zakonskih odredaba iz različitih pravnih oblasti.TROŠKOVI

Prednosti medijacije su brzina, jer za jedan do dva sastanka medijacija po pravilu dovodi do rešenja, a praksa je pokazala da je ovaj proces daleko jefitiniji od sudskog.

Ministarstvo pravde usvojilo je Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja (Sl. glasniku RS, br. 35/2015) i on reguliše troškove medijacije.

Važno je naglasiti da strane imaju mogućnosti drugačijeg ugovaranja cene. Visina nagrade za jedan posrednički sastanak je određena prema tarifi. Važno je napomenuti da strane dele troškove medijacije na jednake delove, osim ukoliko se drugačije ne dogovore!

Tarifa medijatora – procenjivi sporovi:

Visina nagrade za jedan posrednički sastanak je određena prema broju poena koji se dobijaju po prelasku graničnih vrednosti spora. Svaki poen iznosi 100 dinara.

Vrednost spora:

1od 1 dinar do 100 000
od 1 dinar do 100 000 dinara nagrada iznosi 75 poena, odnosno 7, 500 RSD.
2od 100 001 dinar do 250 000
od 100 001 dinar do 250 000 dinara nagrada iznosi 120 poena, odnosno 12 000 RSD.
3od 250 001 dinar do 500 000
od 250 001 dinar do 500 000 dinara nagrada iznosi 150 poena, odnosno 15 000 RSD.
4od 500 001 dinar do 1 000 000
od 500 001 dinar do 1 000 000 dinara nagrada iznosi 300 poena, odnosno 30 000 RSD.
5od 1 000 001 dinar do 2 000 000
od 1 000 001 dinar do 2 000 000 dinara nagrada iznosi 500 poena, odnosno 50 000 RSD.
6od 2 000 001 dinar do 4 000 000
od 2 000 001 dinar do 4 000 000 dinara nagrada iznosi 750 poena, odnosno 75 000 RSD.
7od 4 000 001 dinar do 8 000 000
od 4 000 001 dinar do 8 000 000 dinara nagrada iznosi 1 000 poena, odnosno 100 000 RSD.
8od 8 000 001 dinar do 16 000 000
od 8 000 001 dinar do 16 000 000 dinara nagrada iznosi 1 250 poena, odnosno 125 000 RSD.

Ako vrednost spora prelazi 16 000 000 dinara pored nagrade od 1250 poena obračunava se i nagrada od 10 poena na svakih započetih 100 000 dinara.

Tarifa medijatora – u neprocenjivim predmetima:

1U sporovima zbog smetanja...
U sporovima zbog smetanja državine nagrada iznosi 75 poena, odnosno 7 500 RSD.
2U sporovima o pravu službenosti...
U sporovima o pravu službenosti nagrada iznosi 75 poena, odnosno 7 500 RSD.
3U sporovima o stambenih odnosa...
U sporovima o stambenih odnosa nagrada iznosi 120 poena, odnosno 12 000 RSD.

U sporovima iz radnih odnosa, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz radnih odnosa 130 poena, odnosno 13 000 RSD

U sporovima o autorskim i srodnim pravima, o pravu na žig, model i o ostalim pravima intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa, nagrada iznosi 150 poena, odnosno 15 000 RSD.