Kako jednostavno započeti
partnerstvo sa nama

POSTUPAK MEDIJACIJE

Kako pokrenuti postupak?


Mirno rešavanje sporova je postupak koji se može pokrenuti u svakom trenutku, nezavisno da li je sudski postupak u toku ili ne, i može ga incirati bilo koja strana u postupku.

POSTUPAK MEDIJACIJE


Postupak medijacije se može pokrenuti u svakom trenutku, nezavisno da li je sudski postupak u toku ili ne. Može je inicirati bilo koja strana u postupku,može biti predložena od strane sudije, nekog drugog organa, poslodavca itd. Postupak otpočinje nakon što se potpiše Sporazum o pristupanju posredovanju. Obe odn. sve strane u sporu moraju biti saglasne jer je postupak dobrovoljan. O tome ko i na koji način snosi troškove postupka dogovoreno je i navedeno u Sporazumu o pristupanju. Svaka strana može odustati od postupka u svakom trenutku i na taj način obustaviti postupak posredovanja. Ukoliko strane nisu postigle Sporazum u postupku medijacije mogu nastaviti odn.otpočeti postupak pred nadležnim sudom.Medijator


Medijator – posrednik je fizičko lice koje je ovlašćeno za vođenje postupka. Potrebno je da ispunjava zakonom određene uslove kako bi dobio ovlašćenje( dozvolu) za rad Ministarstva pravde.

"Ukoliko se utvrdi da je narušena nepristrasnost ,...."

Medijator nema ulogu sudije niti arbitra, a nema pravo ni da savetuje strane u sporu. Mora biti vešt u sagledavanju problema, činjenica i voditi obe strane u pregovorima ka njihovom zajedničkom interesu. Posrednik je nezavisan i nepristrasan, i takav mora biti tokom celog postupka. Ukoliko se utvrdi postojanje nepristrasnosti, medijacija se može prekinuti i tražiti izuzeće posrednika. Ukoliko medijator zaključi da je postupak necelishodan takođe se može prekinuti medijacija i stranke uputiti na neki drugi način rešavanja. Posrednik vodi računa i o poverljivosti podataka i upućuje strane u sporu da će svi podaci nakon završetka postupka biti uništeni. Ti podaci se ne mogu koristiti u sudskom postupku kao dokaz niti se medijator može pozivati za svedoka.

Pravni okvir


Krovni zakon i podzakonski akti na koje se oslanjaju posrednici u Republici Srbiji su:

  1. Zakon o posredovanju u rešavanju sporova (Sl.glasnik RS , br.55/2014)
  2. Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja (Sl.glasnik RS, br.35/2015)
  3. Etički kodeks posrednika (Sl.glasnik RS, br.146/2014)

U primeni su pored navedenih i više pravilnika koji se tiču obnove licenci posrednika, pravilnici o pohađanju osnovne obuke,o vođenju registra posrednika i veliki broj zakonskih odredaba iz različitih pravnih oblasti.TROŠKOVI

Prednosti medijacije su brzina, jer za jedan do dva sastanka medijacija po pravilu dovodi do rešenja, a praksa je pokazala da je ovaj proces daleko jefitiniji od sudskog.

Ministarstvo pravde usvojilo je Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja (Sl. glasniku RS, br. 35/2015) i on reguliše troškove medijacije.

Važno je naglasiti da strane imaju mogućnosti drugačijeg ugovaranja cene. Visina nagrade za jedan posrednički sastanak je određena prema tarifi. Važno je napomenuti da strane dele troškove medijacije na jednake delove, osim ukoliko se drugačije ne dogovore!

Tarifa medijatora – procenjivi sporovi:

Visina nagrade za jedan posrednički sastanak je određena prema broju poena koji se dobijaju po prelasku graničnih vrednosti spora. Svaki poen iznosi 100 dinara.

Vrednost spora:

1od 1 dinar do 100 000
od 1 dinar do 100 000 dinara nagrada iznosi 75 poena, odnosno 7, 500 RSD.
2od 100 001 dinar do 250 000
od 100 001 dinar do 250 000 dinara nagrada iznosi 120 poena, odnosno 12 000 RSD.
3od 250 001 dinar do 500 000
od 250 001 dinar do 500 000 dinara nagrada iznosi 150 poena, odnosno 15 000 RSD.
4od 500 001 dinar do 1 000 000
od 500 001 dinar do 1 000 000 dinara nagrada iznosi 300 poena, odnosno 30 000 RSD.
5od 1 000 001 dinar do 2 000 000
od 1 000 001 dinar do 2 000 000 dinara nagrada iznosi 500 poena, odnosno 50 000 RSD.
6od 2 000 001 dinar do 4 000 000
od 2 000 001 dinar do 4 000 000 dinara nagrada iznosi 750 poena, odnosno 75 000 RSD.
7od 4 000 001 dinar do 8 000 000
od 4 000 001 dinar do 8 000 000 dinara nagrada iznosi 1 000 poena, odnosno 100 000 RSD.
8od 8 000 001 dinar do 16 000 000
od 8 000 001 dinar do 16 000 000 dinara nagrada iznosi 1 250 poena, odnosno 125 000 RSD.

Ako vrednost spora prelazi 16 000 000 dinara pored nagrade od 1250 poena obračunava se i nagrada od 10 poena na svakih započetih 100 000 dinara.

Tarifa medijatora – u neprocenjivim predmetima:

1U sporovima zbog smetanja...
U sporovima zbog smetanja državine nagrada iznosi 75 poena, odnosno 7 500 RSD.
2U sporovima o pravu službenosti...
U sporovima o pravu službenosti nagrada iznosi 75 poena, odnosno 7 500 RSD.
3U sporovima o stambenih odnosa...
U sporovima o stambenih odnosa nagrada iznosi 120 poena, odnosno 12 000 RSD.

U sporovima iz radnih odnosa, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz radnih odnosa 130 poena, odnosno 13 000 RSD

U sporovima o autorskim i srodnim pravima, o pravu na žig, model i o ostalim pravima intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa, nagrada iznosi 150 poena, odnosno 15 000 RSD.